Royal Dab Caviar Sugar Lava Cake 1g THC: 79.60% | CBD: 0.15% | Total: 92.55%

Caviar Sugar

GMO Caviar Sugar

Royal Dab Caviar Sugar GMO 1g THC: 75.07% | CBD: 0.13% | Total: 87.79%

Caviar Sugar

Pie Gal Caviar Sugar

Royal Dab Caviar Sugar Pie Gal 1g THC: 82.74% | CBD: 0.06% | Total: 97.12%

Caviar Sugar

THC Bomb Caviar Sugar

Royal Dab Caviar Sugar THC Bomb 1g THC: 78.03% | CBD: 0.11% | Total: 90.11%

Royal Dab Caviar Sugar Frosted Zinn 1g THC: 73.54% | CBD: 0.15% | Total: 84.56%

Royal Dab Caviar Sugar Lemon Cake 1g THC: 81% | CBD: 0.13% | Total: 93%

Caviar Sauce

The Soap Sugar

Royal Dab Caviar Sugar The Soap 1g THC: 80% | CBD: 0.12% | Total: 93%

Caviar Sugar

Cake Mix Sugar

Royal Dab Caviar Sugar Cake Mix 1g THC: 81% | CBD: 0.13% | Total: 94%

Royal Dab Caviar Crumble Tropicana OG 1g THC: 77.48% | CBD: 0.13% | Total: 91.49%

Caviar Crumble

Sugar Mint Crumble

Royal Dab Crumble Sugar Mint 1g THC: 77.18% | CBD: 0.14% | Total: 91.19%

Caviar Crumble

Banana Pudding Crumble

Royal Dab Crumble Banana Pudding 1g THC: 75.40% | CBD: 0.13% | Total: 89.96%

Royal Dab Caviar Sugar Kush Cake 1g THC: 84.29% | CBD: 0.07% | Total: 97.80%

Caviar Sauce

Kush Cake Sugar Sauce

Royal Dab Sugar Sauce Kush Cake 1g THC: 68.63% | CBD: 0.15% | Total: 81.21%

Royal Dab Caviar Crumble Vanilla Frosting 1g THC: 75.64% | CBD: 0.13% | Total: 91.20%

Royal Dab Caviar Sugar Paradise Citrus 1g THC: 84.79% | CBD: 0.04% | Total: 99.49%

Caviar Sugar

Red Dragon Sugar

OZ Royal Dab Sugar Red Dragon 1g THC: 78.20% | CBD: 0.13% | Total: 92.33%

Caviar Sugar

Holy Grail Sugar

OZ Royal Dab Sugar Holy Grail 1g THC: 74.26% | CBD: 0.14% | Total: 86.80%

Caviar Diamonds

GG #4 Live Resin Sugar

Royal Dab Live Resin Sugar GG #4 1g THC: 79.90% | CBD: 0.07% | Total: 93.41%

Caviar Sugar

Tropical Punch Sugar

OZ Royal Dab Sugar Tropical Punch 1g THC: 76.86% | CBD: 0.12% | Total: 88.77%

Caviar Sugar

Mendo Breath Sugar

OZ Royal Dab Sugar Mendo Breath 1g THC: 78.41% | CBD: 0.14% | Total: 90.57%

Caviar Sugar

Trifi Sugar

OZ Royal Dab Sugar Trifi 1g THC: 78.36% | CBD: 0.14% | Total: 90.87%

Royal Dab Caviar Crumble Slurri Crasher 1g THC: 72.41% | CBD: 0.17% | Total: 86.79%

Caviar Diamonds

Banana OG Diamond Sugar

Royal Dab Indica Diamonds Banana OG 1g THC: 73.42%% | CBD: 0.15% | Total: 88.95%

Royal Dab Caviar Crumble Blue Dream 1g THC: 82.08% | CBD: 0.21% | Total: 95.98%

Royal Dab Hybrid Sugar Blue Z Girls 1g THC: 79.21% | CBD: 0.14% | Total: 91.62%